VERKLARING VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke ICS ice cleaning systems s. r. o., met maatschappelijke zetel te Robotnícka 2192 Považská Bystrica, 017 01, bedrijfsnummer: 45570370 (hierna te noemen "de verwerkingsverantwoordelijke"), heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming van de rechten van de betrokkenen personen te waarborgen, die de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens garanderen. Voorts heeft de verwerkingsverantwoordelijke een transparant systeem opgezet voor de registratie van veiligheidsincidenten en eventuele vragen van de betrokkene persoon en van andere personen. 

De betrokkene persoon kan ook individuele informatie telefonisch verkrijgen op: +421 (0)42 42 61 135, per e-mail op: info@ics-dryice.com, persoonlijk op het adres Robotnícka 2192 Považská Bystrica, 017 01 of in dit aparte gedeelte betreffende bescherming persoonsgegevens.

Hieronder verstrekken wij informatie over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en Wet nr. 18/2018 Slowaaks Staatsblad betreffende de bescherming van persoonsgegevens en betreffende wijzigingen van en aanvullingen op bepaalde wetten (hierna de "Wet bescherming persoonsgegevens").

Verwerkingsverantwoordelijke

ICS ice cleaning systems s. r. o.

Robotnícka 2192 Považská Bystrica, 017 01

bedrijfsnummer: 45570370


Wij verwerken uw gegevens voor onze eigen doeleinden als verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat wij de doeleinden bepalen waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, de middelen voor de verwerking bepalen en verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering ervan.


Categorieën van tussenpersonen en begunstigden

In bepaalde gevallen kan de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van betrokkene personen ook verwerken via tussenpersonen die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 28 van de GDPR-Verordening.

Tussenpersonen verwerken de persoonsgegevens van betrokken personen namens de verwekingsverantwoordelijke. De verwerking van persoonsgegevens door een tussenpersoon mag geen afbreuk doen aan de uitoefening en het genot van de rechten van de betrokkene persoon. De verwekingsverantwoordelijke doet alleen een beroep op tussenpersonen die passende technische, organisatorische en andere maatregelen nemen om te waarborgen dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de GDPR en dat de bescherming van de rechten van de betrokkene persoon volledig is gewaarborgd.

De verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van de volgende categorieën tussenpersonen bij de verwerking van de persoonsgegevens van betrokken personen:

 • Leverancier van diensten op het gebied van salarisadministratie, HR en boekhouding
 • Leverancier die technische oplossingen, webhostingdiensten, onderhoud en ondersteuning van door de Verwerkingsverantwoordelijke gebruikte IT-systemen levert

Categorieën ontvangers van persoonsgegevens: personen die handelen onder het gezag van de verwerkings- verantwoordelijke, tussenpersonen, raadslieden, auditors, overheidsdiensten en overheidsinstanties voor de uitoefening van controle en toezicht.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Namens ICS ice cleaning systems s. r. o. als verwerkingsverantwoordelijke verzamelen wij van u alleen die gegevens die wij daadwerkelijk nodig hebben om u een volledige service te kunnen verlenen op het gebied van ontwikkeling, productie, verkoop en service van machines en apparatuur voor droogijsstralen en droogijsproductie. De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens voor elke processtap zijn:

• Wanneer wij telefonisch, persoonlijk of via elektronische/papieren post met klanten communiceren, verwerken wij gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR-Verordening - gerechtvaardigd belang om te reageren op een door u ingediende vraag/suggestie of vraag met betrekking tot de geleverde diensten, wanneer dit noodzakelijk is om de relevantie van het verzoek te verifiëren of om enig volgend contact met u als betrokkene uit te voeren.

• Bij het kenbaar maken van belangstelling voor onze diensten of samenwerking, bij het tot stand brengen van een bestelling of een aanvraag telefonisch, persoonlijk, via elektronische/papieren post, verwerken wij gegevens in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR-Verordening - wanneer gegevensverwerking noodzakelijk is om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren voorafgaand aan het sluiten van een contract, d.w.z. tijdens het proces van de precontractuele relatie - bijv. identificatie van de klant of potentiële klant.

• Nadat de contractuele relatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke ICS ice cleaning systems s. r. o. en u als betrokkene persoon tot stand is gekomen, verwerken wij de gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR-Verordening - wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie, waarbij u als betrokkene persoon partij bent.

Lijst van verwerkte persoonsgegevens

Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bestelling of de contractuele relatie

- Voornaam en achternaam

- Elektronisch postadres

- Adres van de vaste verblijfplaats of ander correspondentieadres

- Telefoonnummer

Facturatiegegevens

- Voornaam en achternaam

- Adres van de vaste verblijfplaats of ander correspondentieadres voor factureringsdoeleinden

- Rekeningnummer / IBAN


Periode van verwerking en opslag van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens die wij hebben verwerkt of verwerken in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR-Verordening - in het kader van de vervulling van de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke ICS ice cleaning systems s. r. o. jegens opdrachtgevers en klanten, verwerken wij verder om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van belastingen en boekhouding, die ons worden opgelegd door algemeen bindende wettelijke voorschriften (bijv. wij moeten een individuele boekhouding bijhouden van uw bevestigde bestellingen en facturering met het oog op de levering van geselecteerde goederen aan uw contactadres in de zin van de wet nr. 431/2002 Slowaaks Staatsblad inzake boekhouding, zoals gewijzigd, voor gevallen van bewijs van naleving van fiscale verplichtingen in de zin van de belastingwetgeving wet nr. 595/2003 Slowaaks Staatsblad inzake inkomstenbelasting, wet nr. 563/2009 Slowaaks Staatsblad inzake belastingadministratie, enz.) - moeten we voor de periode opslaan die is bepaald door de relevante wetgeving. In elk geval laten wij ons leiden door het beginsel van minimalisering van de bewaring van persoonsgegevens in de zin van artikel 5, lid 1, onder e), van de GDPR-Verordening en daarom zullen uw persoonsgegevens die niet onder specifieke wetgeving hoeven te worden gearchiveerd, worden gewist of geanonimiseerd.

Persoonsgegevens die zijn verwerkt in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR-Verordening - op basis van gerechtvaardigd belang, die zijn verkregen naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag/suggestie of vraag met betrekking tot de geleverde diensten en producten, waarbij het noodzakelijk was om de relevantie van de aanvraag te verifiëren of om een volgend contact met de klant/betrokkene persoon uit te voeren, nadat de verwerking vervolgens niet naar een precontractuele of contractuele relatie verwees, worden onmiddellijk gewist.

Als verwerkingsverantwoordelijke zullen wij ervoor zorgen dat persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist nadat: alle contractuele betrekkingen tussen u en ons als verwerkingsverantwoordelijke zijn beëindigd; en/of

- uw verplichtingen jegens de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking zijn beëindigd; en/of

- al uw klachten en verzoeken zijn afgehandeld; en/of

- alle andere rechten en verplichtingen tussen u en ons als verwerkingsverantwoordelijke zijn geregeld; en/of

- alle verwerkingsdoeleinden waarin de wet voorziet of de verwerkingsdoeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven, zijn vervuld, indien de verwerking is verricht op basis van de toestemming van de betrokkene; en/of

- de periode waarvoor toestemming werd gegeven, is verstreken of de betrokkene persoon heeft zijn of haar toestemming ingetrokken; en/of

- het verzoek van de betrokkene persoon om persoonsgegevens te wissen is ingewilligd en aan een van de gronden voor inwilliging van het verzoek is voldaan; en/of

- zich een relevante juridische gebeurtenis heeft voorgedaan op grond waarvan de verwerking moet worden stopgezet en tegelijkertijd de beschermende bewaartermijn die met betrekking tot het beginsel van minimalisering van de bewaringstermijn van persoonsgegevens is vastgesteld, is verstreken;

- en tegelijkertijd het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke niet langer bestaat, alle verplichtingen op grond van algemeen bindende rechtsregels op grond waarvan de persoonsgegevens van de betrokkene moeten worden opgeslagen (met name voor archiveringsdoeleinden, belastingcontrole, enz.), niet meer bestaan of die zonder opslag niet kunnen worden nagekomen.

In ieder geval verwerken wij de incidenteel verzamelde persoonsgegevens niet systematisch verder voor een door ons bepaald doel. Voor zover mogelijk zullen wij de betrokkene persoon aan wie de toevallig verkregen persoonsgegevens toebehoren, op de hoogte stellen van de toevallige verkrijging ervan en hem, naar gelang van de aard van het geval, de nodige medewerking verlenen om de controle over zijn persoonsgegevens te herwinnen. Onmiddellijk na deze noodzakelijke acties om de situatie op te lossen, zullen wij ons onmiddellijk op een veilige manier ontdoen van alle per ongeluk verkregen persoonsgegevens.

Indien u meer informatie wenst over de specifieke bewaartermijn van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de vermelde contactgegevens.


Openbaarmaking van gegevens

Onze vennootschap maakt de verzamelde gegevens in geen geval openbaar.

Grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens

Grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens vindt niet plaats

Rechten en plichten van de betrokkene persoon

 • De klant is verplicht alleen volledige en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken.
 • De klant verbindt zich ertoe zijn gegevens in geval van wijziging bij te werken, ten laatste voordat de eerste bestelling na de wijziging wordt geplaatst.
 • De klant verbindt zich ertoe dat, indien hij persoonsgegevens van een derde verstrekt (voornaam, achternaam, telefoonnummer), hij dit alleen doet met zijn toestemming en dat de betrokkene persoon op de hoogte is van de procedures, rechten en verplichtingen die op deze website zijn vermeld.
 • Als onze klant en de betrokkene persoon hebt u het recht om te beslissen over de behandeling van uw persoonsgegevens binnen het aangegeven toepassingsgebied. U kunt de hieronder uiteengezette rechten uitoefenen:
  - Persoonlijk bij het contactpunt van de verwerkingsverantwoordelijke ICS ice cleaning systems s. r. o. met maatschappelijke zetel
   te Robotnícka 2192 Považská Bystrica, 017 01;
  - Via onze klantenhotline: 
  +421 (0)42 42 61 135
  - Via e-mail: info@ics-dryice.com

Wij zullen trachten zo spoedig mogelijk te antwoorden, maar zullen u altijd binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek antwoorden. De toepasselijke wetgeving en de GDPR-Verordening of de wet bieden u vooral:

Recht op toegang U hebt het recht ons te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en, zo ja, een kopie van die gegevens en aanvullende informatie te krijgen op grond van artikel 15 van de Verordening of § 21 van de Wet. Wanneer wij een groot aantal gegevens over u verzamelen, kunnen wij u vragen uw verzoek te specificeren voor de reeks specifieke gegevens die wij over u verwerken.

Recht op correctie - Om ervoor te zorgen dat wij alleen persoonsgegevens over u verwerken die te allen tijde up-to-date zijn, moeten wij van u vernemen dat u ons op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen zodra deze zich voordoen. Indien wij onjuiste gegevens over u verwerken, hebt u het recht te vragen dat deze worden gecorrigeerd.

Recht op wissing - Indien aan de voorwaarden van artikel 14 van de Verordening of § 23 van de Wet is voldaan, kunt u verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens. U kunt dus om wissing verzoeken als u bijvoorbeeld uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is, of als wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, of als het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, heeft opgehouden te bestaan en wij deze niet voor een ander, verenigbaar doel verwerken. Wij zullen uw gegevens echter niet wissen indien deze noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op beperking van de verwerking - Indien aan de voorwaarden van artikel 18 van de Verordening of § 24 van de Wet is voldaan, kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt dus om een beperking vragen, bijvoorbeeld wanneer u bezwaar maakt tegen de juistheid van de verwerkte gegevens of wanneer de verwerking onwettig is en u niet wilt dat wij de gegevens wissen, maar de verwerking moet worden beperkt terwijl u uw rechten uitoefent. Wij zullen uw gegevens blijven verwerken indien er redenen zijn om juridische claims te bewijzen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op overdraagbaarheid - Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of wordt uitgevoerd ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst en tevens wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, heeft u het recht uw persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld van ons te ontvangen in een gangbaar machineleesbaar formaat. Indien u dat wenst en het technisch haalbaar is, zullen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke doorgeven. Dit recht is niet van toepassing op verwerking ten behoeve van de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking - Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen, of indien de verwerking geschiedt op grond van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde partij, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Na uw bezwaar zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken en zullen wij uw persoonsgegevens wissen. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering, voor zover deze met dergelijke direct-marketing verband houdt. Zodra u bezwaar hebt gemaakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

Recht om een klacht in te dienen - Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de verordening of de wet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Voor het grondgebied van de Slowaakse Republiek is de toezichthoudende autoriteit het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel te Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slowaakse Republiek, website: www.dataprotection.gov.sk, telefoonnummer: +421 /2/ 3231 3220.


Recht om toestemming in te trekken - Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de reeds verrichte verwerking. Indien u op een later tijdstip beslist dat u opnieuw verkoop- en marketingaanbiedingen over onze producten en diensten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw ingetrokken toestemming op elk ogenblik opnieuw verlenen (of bezwaar aantekenen) door gebruik te maken van een van de hierboven vermelde contactformulieren.


Contactgegevens van het Bureau en van de verantwoordelijke persoon

Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek

Adres: 

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slowaakse Republiek

Bedrijfsnummer 36 064 220


Verzamelkamer:

maandag – donderdag: 8:00 - 15:00

vrijdag: 8:00 - 14:00


Telefonische consultatie over gegevensbescherming:

Maandag en donderdag van 8:00 tot 12:00 +421 2 323 132 20

Secretariaat van de voorzitter van het bureau +421 2 323 132 11

Secretariaat van het bureau +421 2 323 132 14       

Fax: +421 2 323 132 34

Woordvoerder:

GSM: 0910 985 794

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk 


E-mail:

a) algemeen: statny.dozor@pdp.gov.sk 

b) voor het verstrekken van informatie overeenkomstig Wet nr. 211/2000 Slowaaks Staatsblad: info@pdp.gov.sk 

c) website: webmaster@pdp.gov.sk 

d) voor het indienen van verzoeken om informatie overeenkomstig Wet nr. 211/2000 Slowaaks Staatsblad betreffende de vrije toegang tot informatie maak gebruik van het onlineformulier.

e) het e-mailadres waar het Bureau u advies zal verstrekken over gegevensbescherming.  Het is bedoeld voor kinderen, jongeren, studenten, leerkrachten en ouders die vermoeden dat hun persoonsgegevens zijn misbruikt: ochrana@pdp.gov.sk


Een model van het voorstel voor het inleiden van een procedure voor de bescherming van persoonsgegevens is te vinden op de website van het Bureau (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).


Beveiliging van de website

Onze website maakt gebruik van een gecodeerde SSL-verbinding voor elke gebruikersverbinding en overdracht van gegevens, waardoor derden geen toegang hebben tot de overgedragen gegevens terwijl ze op het internet worden verzonden en waardoor derden deze gegevens niet kunnen wijzigen. De databanken van de verwerkings-verantwoordelijke die persoonsgegevens bevatten, worden beschermd door middel van encryptie en door niet voor het publiek toegankelijke gegevens, overeenkomstig de meest recente technische normen.