ICS patenty

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na neustály vývoj nových systémov, inovácie a zdokonaľovanie používanej technológie a jej prispôsobenie pre konkrétne potreby.  Patent je pre nás ohodnotenie výsledku niekoľkoročného výskumu, snaženia a skúšania. Zároveň je to úspešné zavŕšenie procesu ochrany výsledku nášho výskumu a vývoja.  Cesta k udeleniu patentu však vôbec nie je jednoduchá, väčšinou je to časovo náročný proces, ktorý nemusí automaticky končiť úspešne.

Patentový zákon považuje za patentovateľné tie vynálezy z oblasti techniky, ktoré musia spĺňať konkrétne podmienky. Musí ísť o vynález, ktorý  je nový, zahŕňa vynálezcovskú činnosť a je priemyselne využiteľný.  

Ak sú splnené tieto podmienky, nasleduje podanie patentovej prihlášky na Úrad pôvodcom vynálezu. Pri podávaní prihlášky je potrebné rátať s tým, či bude patent využiteľný iba na území SR alebo aj v zahraničí, a od toho sa odvíja aj poplatok. Na to, aby bola prihláška úplná a správna totiž musí spĺňať pomerne podrobné a náročné obsahové náležitosti (podrobný opis vynálezu, jasné a zrozumiteľné vymedzenie predmetu, na ktorý sa požaduje udelenie, atď.). Ak by v prihláške chýbal napríklad dostatočný opis vynálezu, hrozilo by, že prihláška nebude akceptovaná a niekto iný nás môže predbehnúť. 

Ochrana vynálezu patentom v praxi pre nás znamená, že máme výlučné právo využívať vynález, poskytnúť súhlas na využívanie vynálezu, previesť patent na inú osobu a i. Bez nášho súhlasu nikto nesmie uvádzať patentované výrobky na trh, prípadne používať výrobný postup, ktorý je chránený patentom, alebo ponúkať takto chránený postup na využívanie inej osobe. 


Aké patenty v súčasnosti vlastní ICS? 

Patentovaný systém mletia a zmiešavania peliet: pokrýva všetky druhy čistenia od najjemnejšieho čistenia mikročasticami peliet až po efektívne odstraňovanie tvrdých nečistôt. Pelety suchého ľadu sú dokonale rozomleté na kryštálový sneh, s ktorým sa môžu bez problémov čistiť aj citlivé povrchy.

Inovatívny podávací systém: neprekonateľne šetrný na servis a prevádzkové náklady. Toto jedinečné riešenie svojim vyhotovením maximálne šetrí finančné prostriedky na servis zariadenia a spotrebu stlačeného vzduchu. V ideálnych podmienkach tento systém svojou životnosťou niekoľkonásobne prekonáva iné doposiaľ známe systémy.


Zoznam naších patentov: 

PCT/SK2013/050001 - PODÁVAČ / Zariadenie na zmiešavanie EP 2 994 269

PCT/SK2013/050002 – MLYNČEK  / Zariadenie na mletie EP 2 994 268

PCT/SK2016/050009 - ZÁSOBNÍK  / Zásobník suchého ľadu EP 3 362 223

PCT/SK2020/050005 - ZARIADENIE na redukciu velkosti granulatu

Patenty máme registrované aj v iných krajinách.